Σχέδιο Παροχής Χορηγιών

«Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω
στις Κατοικίες 2021»

ΣΧΕΔΙΟ

 • Το σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) για το 2021.

  Η εφαρμογή του σχεδίου «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» έχει αρχική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 9 Μαρτίου 2021 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2021, εκτός και αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 30 εκ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών (κατόπιν εξουσιοδότησης του κατόχου).

Επιλέξιμες Δράσεις

Μέρος Α-Οικοδομικές εργασίες

 • Α1. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφές, πυλωτές, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν θα ξεπερνά το 0,40 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.

  Α2. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν θα ξεπερνά το 0,40 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.

  Α3. Αντικατάσταση κουφωμάτων που περιλαμβάνονται στο κέλυφος της κατοικίας, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν θα ξεπερνά το 2,25 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης. Νοείται ότι το κάθε νέο κούφωμα που αντικαθιστά παλαιό, θα πρέπει να έχει συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο ή ίσο με 2,90 W/m2K για να κριθεί επιλέξιμο.

  Α4. Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης που αφορά τα κουφώματα.

   

Μέρος Β΄- Τεχνικά Συστήματα

 Β1. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού. o Εάν η δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού είναι χωρητικότητας μέχρι και 150Lt, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β με βάση τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 814/2013. o Εάν ο κύλινδρος ζεστού νερού είναι χωρητικότητας μεγαλύτερη από 150Lt, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας C με βάση τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 814/2013.

Β2. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου 12KW. o Τάξη ενεργειακής απόδοσης: Τουλάχιστον Α++ για ψύξη και Τουλάχιστον Α+ για θέρμανση στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης όπως αυτές καθορίζονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011. o Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να δηλώνονται όπου είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του υφιστάμενου εξοπλισμού (Μοντέλο υφιστάμενου κλιματιστικού, απόδοση SEER, απόδοση SCOP και η ενεργειακή κλάση).

Β3. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας θερμότητας ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου. o Τάξη ενεργειακής απόδοσης: Τουλάχιστον Α+ όπως καθορίζεται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 811/2013.

 Β4. Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος δυναμικότητας μέχρι 10KW, το οποίο θα λειτουργεί με τη μέθοδο Net-Billing. o Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύ «Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση» του ΥΕΕΒ.

Β5. Μπαταρίες για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα δυναμικότητας μέχρι 4KWh.

 Β6. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα στερεού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου. o Τάξη ενεργειακής απόδοσης: Τουλάχιστον Α όπως καθορίζεται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1187.

Β7. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα υγρού καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου. o Τάξη ενεργειακής απόδοσης: Τουλάχιστον Α όπως καθορίζεται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 811/2013.

 Β.8. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου των τεχνικών συστημάτων. o Επιλέξιμα είναι τα συστήματα παρακολούθησης ανάλυσης και ρύθμισης της κατανάλωσης ενέργειας στον κλιματισμό και τη θέρμανση.

 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΣΜΚΕ Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικίας σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α’ ΤΥΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις €32.000 για κάθε κατοικία.

 


Β ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΤ BILLING

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικίας που θα εγκαταστήσει ταυτόχρονα και φωτοβολταϊκό σύστημα που θα λειτουργεί με την μέθοδο Net-Billing , έτσι ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά κριτήρια:

 

 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 60%13 βάσει του τελικού ΠΕΑ της κατοικίας, συγκρινόμενο με το αρχικό της ΠΕΑ και Αναβάθμιση της κατοικίας σε Ενεργειακή Κατηγορίας Α .
 • Η κατοικία μετά την Ενεργειακή Αναβάθμιση, να επιτυγχάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιλέξιμων δαπανών Α.1, Α.2 ή Α.3. Σε περίπτωση που σε μία κατοικία δεν υπάρχουν οριζόντια δομικά στοιχεία που να αποτελούν μέρος του κελύφους, τότε θα αρκεί η επίτευξη μόνο ενός από τους δύο μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιλέξιμων δαπανών Α.2 ή Α.3.
 • Στην κατοικία να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα που θα λειτουργεί με την μέθοδο Net-Billing.

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β’ ΤΥΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις €27.000 για κάθε κατοικία.

 

 

Γ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά κριτήρια:

 

 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 60%14 βάσει του τελικού ΠΕΑ της κατοικίας, συγκρινόμενο με το αρχικό της ΠΕΑ
 • Η κατοικία μετά την Ενεργειακή Αναβάθμιση, να επιτυγχάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιλέξιμων δαπανών A.1, A.2 ή A.3. Σε περίπτωση που σε μία κατοικία δεν υπάρχουν οριζόντια δομικά στοιχεία που να αποτελούν μέρος του κελύφους, τότε θα αρκεί η επίτευξη μόνο ενός από τους δύο μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιλέξιμων δαπανών A.2 ή A.3.

 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ’ ΤΥΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις €22.000 για κάθε κατοικία.

Δείτε τον Οδηγό Εφαρμογής εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 • Υποβολή Πρότασης (μόνο ηλεκτρονικά) από δυνητικό Δικαιούχο. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ (https://fundingapps.mcit.gov.cy). Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται..

 

Λύσεις Επιφανίου

Ο όμιλος Επιφανίου με 50 χρόνια εμπειρίας στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις για τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα πιο κάτω προϊόντα.

 • Θερμομόνωση Κελύφους (Οροφή, τοίχοι, πυλωτή)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
 • Κεντρικά ηλιακά για θέρμανση/ Ψύξη
 • Αυτόνομα κλιματιστικά συστήματα
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Αντικατάσταση λέβητα

Συστήματα DAIKIN

Λιγότερες δαπάνες ενέργειας και μικρότερο κόστος
Λιγότερες εκπομπές CO2
Χρήση ανανεώσιμης ενέργειας μέσα στο σπίτι σας
Πιο οικολογική θέρμανση του σπιτιού σας
Χρήστη αερίου R32.

Η φήμη της Daikin βασίζεται στην πρωτοποριακή ανάπτυξη προϊόντων και την ασυναγώνιστη ποιότητα και ευελιξία των ολοκληρωμένων λύσεων που προτείνει. Από την εξαιρετική αποδοτικότητα των συμπιεστών μας και την τεχνολογία inverter, μέχρι τις πρόσφατες καινοτομίες μας στα ψυκτικά μέσα και το σχεδιασμό προϊόντων για εποχιακή απόδοση, η Daikin βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής αποδοτικότητας και της καινοτομίας.

Η Daikin παρέχει συστήματα αντλίας θερμότητας πηγής αέρα υψηλής απόδοσης, έτσι ώστε να υπάρχου

Θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile

Το σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile (Polytile) αποτελείται από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και μια στρώση από ειδικό χυτό άσπρο κονίαμα πάχους 20mm. Το θερμομονωτικό αυτό πλακίδιο οροφής αποτελεί εξαιρετική και πρακτική λύση για την θερμομόνωση ταρατσών, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απωλειών του κτιρίου, χειμώνα-καλοκαίρι.
Πέραν των θερμομονωτικών του ιδιοτήτων το Kelyfos Rooftile προστατεύει την υγρομόνωση της ταράτσας, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με απλή απόθεση, έχει μικρό βάρος κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου και προσφέρει καλαίσθητη τελική επιφάνεια κάνοντας την ταράτσα βατή και χωρίς κίνδυνο να παρασυρθεί το πλακίδιο από τον άνεμο. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνει και τη θερμική άνεση του εσωτερικού χώρο.

 Προϊόντα -Kelyfos

To Kelyfos είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη, πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ. Με την εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης Kelyfos, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως και 58%. Πέραν από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, με το Kelyfos ανακαινίζεται και η εμφάνιση του κτιρίου.

BIGSOLAR

Η BIGSOLAR Cyprus αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «one-stop-shop» στον κλάδο των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο.
Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εμπορία φωτοβολταϊκού εξοπλισμού (panels, inverters) των μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων παραγωγών στον κόσμο, με αποθέματα ικανά για «just in time» παραδόσεις.

Προϊόντα -Clima Plus

Το Clima Plus είναι ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ, το οποίο χρησιμοποιεί διογκωμένη πολυστερίνη .

Θερμομονωτικά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου ETEM

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, η ΕΤΕΜ πρωτοπορεί και δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Με γνώμονα τη διατήρηση της ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις έχει κατασκευάσει συστήματα που ικανοποιούν απόλυτα τις πιο αυστηρές σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και συνδυάζουν παράλληλα αψεγάδιαστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Hydrotherm

Η Hydrotherm & Co Ltdείναι μέλος του ομίλου εταιρειών Επιφανίου από το 2000 και ασχολείται με την προμήθεια κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και υδραυλικών ειδών. Συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές που πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τηλεφωνήστε μας στο:
+ (357) 22793333

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε μια εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήστε μας και η καταρτισμένη ομάδα των μηχανολόγων και μηχανικών της Εταιρείας μας θα απαντήσει στα ερωτήματά σας και θα προσφέρει τις επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε. Τυπώστε την περίληψη του Σχεδίου.