Σχέδιο Παροχής Χορηγιών

«Για ενθάρρυνση  της χρήσης

Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας

και της Εξοικονόμησης

Ενέργειας 2020» στις κατοικίες

ΣΧΕΔΙΟ

 • Το σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) για το 2020.

  Η εφαρμογή του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» έχει αρχική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 9 Ιουνίου 2020 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2020, εκτός και αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 7,5 εκ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών (κατόπιν εξουσιοδότησης του κατόχου). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 08/10/2018.

 • Χορηγία για το 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1500.
 • Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για την κατηγορία εγκαταστάσεων θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 01/10/2019.

 

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (U-value) της οροφής δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,4 W/m2K. Για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή η επίτευξη του μέσου συντελεστή 0,4 W/m2K, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη σύγκριση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή. Νοείται ότι στην περίπτωση που επιτευχθεί εξοικονόμηση 30% και άνω με την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων πέραν της θερμομόνωσης οροφής τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Νet Metering). 

 • Χορηγία για το  35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και
 • Χρηματοδότηση €300 ανά εγκατεστημένο kW ΦΒ, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1200.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες.

 • Χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών (υποκατηγορία 3Α).
 • Χρηματοδότηση €750 ανά εγκατεστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3750 (υποκατηγορία 3Β).
 • Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ για την κατηγορία 3Α και εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/10/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Υπουργείου Ενέργειας εδώ

Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών

 • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΚΔΠ 423/2015 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2015 και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 199 ημερ. 29/12/2015 του Τμήματος Φορολογίας, υπάρχει δυνατότητα ο αιτητής μ να επωφεληθεί τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 5%.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 • Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στην ακόλουθη διεύθυνση:ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε
  Ανδρέα Αραούζου 13-15, 5ος Όροφος,  1076,  Λευκωσία.

  Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου. Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί προσεκτικά το Σχέδιο από τους αιτητές και να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.energy.gov.cy.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409361, 22409382, 22409380, 22409445. 

  Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

 

Λύσεις Επιφανίου

Ο όμιλος Επιφανίου με 50 χρόνια εμπειρίας στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις για τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα πιο κάτω προϊόντα.

 • Θερμομόνωση Κελύφους (Οροφή, τοίχοι, πυλωτή)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
 • Κεντρικά ηλιακά για θέρμανση/ Ψύξη
 • Αυτόνομα κλιματιστικά συστήματα
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Αντικατάσταση λέβητα

Θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile

Το σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο οροφής Kelyfos Rooftile (Polytile) αποτελείται από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και μια στρώση από ειδικό χυτό άσπρο κονίαμα πάχους 20mm. Το θερμομονωτικό αυτό πλακίδιο οροφής αποτελεί εξαιρετική και πρακτική λύση για την θερμομόνωση ταρατσών, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απωλειών του κτιρίου, χειμώνα-καλοκαίρι.
Πέραν των θερμομονωτικών του ιδιοτήτων το Kelyfos Rooftile προστατεύει την υγρομόνωση της ταράτσας, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με απλή απόθεση, έχει μικρό βάρος κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου και προσφέρει καλαίσθητη τελική επιφάνεια κάνοντας την ταράτσα βατή και χωρίς κίνδυνο να παρασυρθεί το πλακίδιο από τον άνεμο. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνει και τη θερμική άνεση του εσωτερικού χώρο.

BIGSOLAR

Η BIGSOLAR Cyprus αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «one-stop-shop» στον κλάδο των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο.
Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εμπορία φωτοβολταϊκού εξοπλισμού (panels, inverters) των μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων παραγωγών στον κόσμο, με αποθέματα ικανά για «just in time» παραδόσεις.

Τηλεφωνήστε μας στο:
+ (357) 22793333

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε μια εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήστε μας και η καταρτισμένη ομάδα των μηχανολόγων και μηχανικών της Εταιρείας μας θα απαντήσει στα ερωτήματά σας και θα προσφέρει τις επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε. Τυπώστε την περίληψη του Σχεδίου.